Επιδότηση εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Ο  ΟΑΕΔ παρέχει μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,24%, σε κάθε επιχείρηση του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, την δυνατότητα επιδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού της.

Τι είναι ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24%;

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24%, που αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους που ασφαλίζουν στο ΙΚΑ.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το 70% αυτού του πόρου για την κατάρτιση του προσωπικού της και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί μέχρι και το 100% του κόστους της εκπαίδευσης.

Βασική προϋπόθεση για την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να έχει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της I.C.T.C. μπορούν να επιδοτηθούν μέσω ΛΑΕΚ 0,24%.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης;

Για να υπολογίσετε το διαθέσιμο πόρο ΛΑΕΚ 0,24%  για το τρέχον έτος πολλαπλασιάστε την συνολική ακαθάριστη μικτή μισθοδοσία με το 0,24%. Το ποσό της επιδότησης είναι το 70% του διαθέσιμου πόρου.

Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2016,
μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ του έτους 2016 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2017.

Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2016, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2017.

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για εκπαίδευση.

Κατάθεση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

Η κατάθεση των προγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης Οι διαδικασίες κατάθεσης των δικαιολογητικών μπορούν να  πραγματοποιούνται εξολοκλήρου, κατόπιν υπόδειξής σας, από τη I.C.T.C., χωρίς καμία επιβάρυνση.

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 20/12 του τρέχοντος έτους.

Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ως προς την υλοποίηση και αποπληρωμή, περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο που ανακοινώνεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους.

 

Ενημερωθείτε για την εγκύκλιο ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2017.