Η I.C.T.C. ιδρύθηκε το 2005 και λειτουργεί με έντονη επιχει­ρηματική δράση, η οποία στηρίζεται στη μακρόχρονη και πολλα­πλή εμπειρία των ιδρυτών, στελεχών και συνεργατών της.

Παρέχει εξειδικευμένες εκπαι­δευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και συνεργασίες σε ποικίλες οικονομικές μονάδες με ευρύ πεδίο επιχειρηματικής δράσης.

Η I.C.T.C. δημιουργήθηκε προκειμένου να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ποιοτική παροχή εκπαίδευσης αλλά και στην πα­ροχή τεχνολογικών λύσεων.

Προσφέρει τον μέγιστο αριθ­μό σεμιναρίων στην Ελληνική αγορά, τα οποία καλύ­πτουν όλο το εύρος της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες, Εφαρμογών Γραφείου καθώς και Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της I.C.T.C. επικεντρώνονται αφενός στην οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων πληροφορικής και επιχειρησιακών δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις, τράπεζες, οργανισμούς δημο­σίου και ιδιωτικού τομέα, κα­θώς επίσης και σε ιδιώτες, και αφετέρου, στην μελέτη, στο σχεδιασμό στην υλοποίηση και την υποστήριξη λύσεων μηχα­νοργάνωσης.